Artikel 1: Toegang tot de tennisbanen

De toegang tot de banen is voorbehouden aan:

 1. De leden van A.T.C. die hun lidgeld voor het lopende seizoen hebben betaald.
 2. De spelers van andere clubs, indien A.T.C. tegen deze clubs wedstrijden speelt.
 3. Introducés: ieder lid kan een introducé ter kennismaking of als gast meebrengen tegen de vergoeding van 5 euro per uur per introducé.

Dit moet steeds voor aanvang gemeld en betaald zijn bij een van de bestuursleden. Er zal dan een pasje worden afgegeven voor dat moment.

Een baan kan (indien er geen bezetting door de leden is) gehuurd worden voor 10 euro per persoon per uur, onder dezelfde voorwaarden als punt 3

Artikel 2: Onderhoud der banen:

Elk lid is verplicht mee te werken aan het onderhoud van de banen door:
Na ieder spel de baan te vegen middels een sleepnet en deze sleepnetten op de aangewezen plaats terug te hangen. De banen worden automatisch gesproeid volgens vaste tijden, bepaald door Technische Commissie en kunnen indien nodig ‘extra’ worden gesproeid door middel van de aanwezige slangen op de Pleinen.

Alle leden die nalaten op deze wijze mee te werken aan het onderhoud van de banen zullen door het bestuur op hun plichten worden gewezen.

Artikel 3: De speelduur:

 • Om het tennissen voor alle leden op alle gewenste tijden mogelijk te maken zal het planbord steeds moeten worden gebruikt.
  Ieder lid krijgt een clubpasje dat in het planbord moet worden afgehangen.
 • Voor zowel een enkelspel als dubbelspel geldt een tijdsduur van 60 minuten. Hiervoor dienen de pasjes van alle spelers op de baan in het afhangbord te worden gestoken. Te beginnen op de eerste/bovenste rij.
 • U bent verplicht af te hangen op een vrije baan of op de eerstvolgend vrijkomende baan.
 • Het is niet toegestaan de klokken te verzetten tijdens uw speelbeurt.
 • De tijd die de buitenklok aangeeft, wordt beschouwd als de juiste tijd, tenzij de buitenklok geheel buiten werking is.
 • Personen die les hebben mogen voordat hun les is beëindigd, niet afhangen!
 • Als je na 60 minuten nog door wilt tennissen doet u dit te aller tijden op de baan waar u op dat moment op speelt, net zolang totdat er door andere spelers wordt afgehangen op de baan waar u dan speelt. Het is dus niet toegestaan als uw speeltijd voorbij is, direct opnieuw af te hangen/ de klok te verzetten op de baan waarop u speelt. Indien uw speeltijd voorbij is en alle banen bezet zijn kunt u opnieuw afhangen op de eerstvolgend vrijkomende baan.
 • Op het planbord is per baan een klok beschikbaar waarop duidelijk zichtbaar de eindtijd moet worden aangegeven. Aanvangstijd + 60 minuten = Eindtijd .
 • Het reserveren van banen door vooraf af te hangen is niet toegestaan.
 • Uitzondering hierop is de reservering van pleinen door de club vanwege activiteiten zoals Interclub, toernooien, trainingen etc. Zie ook Artikel 4 van het reglement.

Op drukke dagen en wanneer seniorleden zich aanbieden is de speeltijd als volgt beperkt:

 • voor leden tot 12 jaar tot 18.00 uur
 • voor leden tot 14 jaar tot 19.00 uur

Deze regeling geldt niet als een jeugdlid samen speelt met een senior lid.

Artikel 4: Reservering van banen:

De uren en benodigde banen voor training, interclubwedstrijden en toernooien worden steeds uitgehangen in de 
informatiekast.
Voor interclub-ontmoetingen zullen op weekdagen steeds 4 banen beschikbaar zijn en in het weekend minimaal 2 banen.

Door het bestuur goedgekeurde reserveringen dienen gerespecteerd te worden.

Artikel 5: Kleding en schoenen:

Het dragen van fatsoenlijke tenniskleding en goede tennisschoenen is verplicht (voorschrift van V.T.V.).
Om beschadiging van de banen te voorkomen zijn alleen tennisschoenen met vlakke zool of ingewerkt profiel (kleine ribbel ) toegestaan.

Artikel 6: Verlichting van de Banen:

Door de verlichting is het ook mogelijk ’s avonds laat nog een partijtje tennis te spelen. De verlichting wordt buiten geschakeld d.m.v. sleutelcontacten.

Elk lid kan tegen betaling een lichtsleutel krijgen via Hildegard Vogels tegen een betaling van 10 euro borg. Deze sleutels zijn genummerd, dus persoonlijk. Tevens kan ieder lid tegen betaling een toiletsleutel krijgen tegen een borg van 15 euro.
Bij misbruik worden deze onherroepelijk teruggenomen.

De verlichtingstijd is door het bestuur d.m.v. tijdschakeling beperkt van 17.00 tot 23.00 uur. Deze tijden kunnen op gegronde vraag worden aangepast.

Artikel 7: Gedragscode op de banen:

Uitsluitend de spelers en eventuele scheidsrechters mogen zich binnen de afrastering bevinden. Toeschouwers blijven buiten de omrastering.
Elk lid wordt gevraagd er actief aan mee te werken dat personen die geen lid zijn van A.T.C. niet op de banen komen. Zo nodig meldt men dit bij het bestuur.
Bij het ophalen van de overgeslagen ballen voorkomen de beplanting te beschadigen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid:

Het bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch voor het verloren gaan of ontvreemding van eigendommen. Alle leden kunnen eventuele opgelopen blessures en /of schades tijdens het tennissen, welke financiële gevolgen of werkonbekwaamheid tot gevolg hebben melden bij de secretaris, die op zijn beurt melding maakt bij Ethias, zijnde de verzekering via de VTV.

Artikel 9: Beschadigingen:

De spelers zijn verplicht bij het constateren van beschadigingen van de banen, de netten, de omrastering enz., hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij het bestuur van A.T.C. en bij de toezichthouders van het sportcomplex.

Artikel 10: Strafbepalingen:

Bij het overtreden van de bepalingen van dit reglement stelt men zich bloot aan de strafbepalingen vermeld in het desbetreffende artikel van de statuten van A.T.C..

Artikel 11: Controle:

Alle bestuursleden van A.T.C. hebben het recht en de verplichting controle op de naleving van dit reglement uit te oefenen.